| Investice | Nemovitosti | Investiční zlato | Stavební spoření | Pojištění | Hypotéky | Hotovostní půjčky | Úvěry | Zhodnocení peněz |

» Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.financnicentrum.com, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
 4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

  FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o.
  IČ: 498 10 081, se sídlem Sladkovského 383, 530 02 Pardubice (dále jen „Správce“)
  jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 4647
  kontaktní e-mail: info@financnicentrum.com, kontaktní telefon: +420 777 773 033, naše webové stránky: www.financnicentrum.com

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

  Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním finančních produktů), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu SKYPE, FB messenger, WhatsApp, Viber).
  Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook).
  Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
  Osobní údaje, které zpracováváme:
  jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, informace o finančních příjmech a výdajích, fotografie, na které jste zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, údaje o nemovitých věcech, které budou případně dotčeny finančním produktem (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
  1. Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
   jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, informace o finančních příjmech a výdajích, fotografie, na které jste zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, údaje o nemovitých věcech, které budou případně dotčeny finančním produktem (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.
   Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění právních povinností, které se na nás vztahují. Takovou povinností může být například povinnost vyplívající z právních předpisů proti praní špinavých peněz (AML).

   K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání případného smluvního vztahu mezi námi nebo po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a danou finanční institucí. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  1. Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme tyto údaje:
   fyzická osoba – všechna jména a příjmení, vč. příjmení rodného, rodné číslo, příp. datum narození nebylo-li rodné číslo přiděleno, místo narození (obec/město, stát), pohlaví, adresa trvalého bydliště (případně jiného pobytu), státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát (případně orgán), který jej vydal a doba platnosti průkazu totožnosti
   fyzická osoba podnikatel – údaje zjišťované pro fyzickou osobu (viz. výše), název(firmu), vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání a identifikační číslo
   právnická osoba – název (firmu), vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, doklad prokazující existenci právnického subjektu (typ, číslo a vydavatel dokladu), u osob, které zastupují právnickou osobu, zaznamenáváme údaje zjišťované u fyzické osoby, u osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, zaznamenáváme údaje zjišťované u fyzické osoby, včetně údajů o průkazech totožnosti těchto osob, je-li statutárním orgánem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenáváme i údaje této osoby.
   Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
  1. Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
   - Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
   - Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail.

 4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
  1. Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb v oblasti financí. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

  Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující brokerskou společnost a pojišťovnu. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.
  Aktuální seznam zpracovatelů:
  Chytrý Honza, a.s. (IČ: 290 48 770)
  ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (IČ: 455 34 306)
  Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  1. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 2. Právo na opravu osobních údajů
  1. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  1. V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Případné podání žádosti o výmaz osobních údajů je možné provést kliknutím na tento odkaz: Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů".

 4. Právo na omezení zpracování
  1. V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 5. Právo na přenositelnost údajů
  1. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 6. Právo vznést námitku
  1. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  1. Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@financnicentrum.com.

Toto znění je účinné od 25.10.2019.
Spolupracujeme:

bib.gif, 7,4kB bib.gif, 7,4kB

Copyright © 2009-2013 FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o. Created by CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace